Geneza

Postępowe ludobójstwo

Niektóre narody są nosicielami postępu, inne nie – taka konkluzja wybrzmiewa z artykułu Fryderyka Engelsa „Der magyarische Kampf”, który ukazał się w lutym 1849 r. w prowadzonym przez Karola Marksa czasopiśmie "Neue Rheinische Zeitung". Według teoretyków marksizmu narody stanowiące elementy kontrrewolucyjne musiały przepaść w przyszłej „rewolucyjnej burzy”. W przeciwnym razie stałyby się zagorzałymi wrogami socjalistycznej rewolucji. Przeznaczone na stracenie narody Engels określał mianem „Völkerabfall”, co można tłumaczyć jako „narodowe odpadki”. Ich przeznaczeniem było „zniknąć z powierzchni ziemi wraz z nastaniem nowego socjalistycznego porządku”, jak przekonywał Marks w artykule z „People’s Paper” z 16 kwietnia 1853 roku. W rozumowaniu Engelsa zaś zniszczenie nie tylko reakcyjnych klas i dynastii, a wręcz całych narodów - co przywodzi na myśl ludobójstwo – „także było postępem”.


W poczet narodowych odpadków Engels i Marks zaliczali m.in. przesiąkniętych feudalizmem i jakobinizmem Szkotów, Bretończyków (za opór jaki stawili postępowej Rewolucji Francuskiej), Basków (za poparcie udzielone reakcjonistom w walce o tron Hiszpanii), Czechów i Serbów a także Rosjan. Co ciekawe, Polacy w ich opinii, jako posiadacze pierwiastka rewolucyjnego, mieli się w nowej rzeczywistości odrodzić i zająć należne im miejsce obok postępowych Niemców, Brytyjczyków, Francuzów i Węgrów.

Internacjonalizm był niezbędnym warunkiem zwycięstwa rewolucji, gdyż ani Marks, ani Engels nie uważali, że możliwa jest koegzystencja komunizmu i jakiegokolwiek innego ustroju burżuazyjnego. Rasistowskie rozważania na temat eksterminacji tej czy innej nacji opierały się na przekonaniu, że pełna realizacja dyktatury proletariatu możliwa jest jedynie po siłowym obaleniu kapitalizmu i likwidacji oporu przeciwko nowym porządkom. Na całym świecie.

Rok 1848
Rok 1867
Rok 1903
Rok 1905
Lata 1914-1918
02.1917
04.1917
Rok 1918
Lata 1918-1919
01.1919
2-6.03.1919
23.03.1919
Lata 1919-1920
Lata 1919-1921
Rok 1921
Rok 1922
01.1924
Rok 1926
Rok 1929
Lata 1934-1938
Lata 1936-1939
Rok 1937
Rok 1939
Lata 1940-1941
Rok 1940
Rok 1941
Rok 1943
Rok 1943 i rok 1945
02-03.1944
05.1944
05-08.1945
Lata 1945-1948
Rok 1947
Lata 1948-1949
09.1949
08.1949
10.1949
Lata 1950-1953
Rok 1953
Rok 1955
02.1956
06.1956
10-11.1956
10.1957
11.1957
Rok 1958
Rok 1959
Rok 1961
Rok 1962
Rok 1964
Rok 1966
01-08.1968
09.1968
01.1970
Rok 1973
04.1975
Rok 1978
Lata 1979-1989
Lata 1980-1981
Rok 1985
06.1989
04.1989
wiek XXI
"Manifest komunistyczny"
"Kapitał"
Bolszewicy
Rewolucja 1905 roku w Rosji
I wojna światowa
Rewolucja lutowa w Rosji
Lenin w Piotrogrodzie
Armia Czerwona
Rewolucja w Niemczech
Dekozakizcja
Powstanie Kominternu
Węgierska Republika Rad
Czerwony terror
Wojna polsko-bolszewicka
Powstania chłopskie i NEP
Powstaje ZSRS
Śmierć Lenina, Stalin u władzy
Podstawy marksizmu kulturowego
Kolektywizacja rolnictwa w ZSRS
Stalinowska wielka czystka
Wojna domowa w Hiszpanii
Operacja Polska
Pakt Ribbentrop-Mołotow
Represje wobec Polaków
Aneksja państw bałtyckich
Hitler atakuje ZSRS
Sprawa katyńska
Konferencje Wielkiej Trójki
Kaukaz
Tatarzy krymscy
Klęska III Rzeszy i Japonii.
Stalinizm w Europie Śr.-Wsch.
Doktryna Trumana
Blokada Berlina Zachodniego
Dwa państwa niemieckie i NATO
Powrót tzw. szkoły frankfurckiej
Chiny państwem komunistycznym
Wojna koreańska
Śmierć Stalina
Układ Warszawski
XX Zjazd KPZR
Poznański Czerwiec
Powstanie Węgierskie
Sputnik
Zaczyna się wojna wietnamska
Początek reform "Wielki Skok"
Rewolucja na Kubie
Drugi kryzys berliński
Kryzys kubański
Chruszczow odsunięty od władzy
Rewolucja kulturalna w ChRL
Praska wiosna
Doktryna Breżniewa
Robotniczy bunt w Polsce
,,Archipelag GUŁag”
Kambodża
Polak Karol Wojtyła papieżem
Wojna w Afganistanie
Polska Solidarność
Gorbaczow u władzy
Wybory w Polsce
Masakra na placu Tiananmen w Pekinie
W XXI wieku