dominacja komunizmu w świecie

Komunizm narodowy

Historia komunizmu w Jugosławii daje możliwość zaobserwowania procesów przeobrażeń komunistycznych w dużym europejskim kraju, nie będącym jednocześnie całkowicie poddanym dominacji Związkowi Sowieckiemu. Jugosłowiańska wersja komunizmu, określana na Zachodzie komunizmem narodowym, była specyficznym eksperymentem społecznym. Ideę marksizmu-leninizmu próbowano wykorzystać jako spoiwo koncepcji federacji narodów, żywiących wobec siebie potężne animozje, będących w przeszłości zarówno ofiarami jak i organizatorami czystek etnicznych przeciwko sobie. Przyniosło to tragiczne następstwa. Okazało się, że głównym i w zasadzie jedynym czynnikiem łączącym wszystkie republiki federacji była osoba charyzmatycznego przywódcy - Josipa Broza Tity, autora takiej koncepcji. Kiedy go zabrakło Jugosławia stopniowo pogrążyła się w chaosie, aż w końcu pod wpływem lokalnych separatyzmów rozpadła się całkowicie. Głęboko skrywane, a nigdy w pełni nie rozwiązane konflikty etniczne pomiędzy tworzącymi ją nacjami, eskalowały wówczas ze zdwojoną siłą, doprowadzając do wybuchu najtragiczniejszej od czasów drugiej wojny światowej wojny w Europie.