dominacja komunizmu w świecie

Ugruntowywanie władzy

Niezależnie od prowadzonej kampanii terroru przeciwko własnemu społeczeństwu, KPA po opanowaniu terytorium Albanii przystąpiła do działań mających na celu usankcjonowanie jej władzy i wprowadzenia ustroju komunistycznego. Powstały, m.in. pod wpływem pragnącego zachować pozory Związku Sowieckiego, rząd tymczasowy, w skład którego weszło kilku przedstawicieli ugrupowań niekomunistycznych, już w sierpniu 1945 r. porzucił fasadę niezależności, przekształcając się w całkowicie kontrolowany przez KPA Front Demokratyczny. Szybko stał się on właściwie jedyną frakcją polityczną, która została dopuszczona do rozpisanych 2 grudnia 1945 r. wyborów. Nie może więc zbytnio dziwić, że to właśnie on został ich zwycięzcą, szczycąc się wynikiem 93% poparcia przy 92% frekwencji. Mając już „pełną legitymizację społeczną” do wprowadzania w życie nowego ustroju, nowy parlament błyskawicznie decydował o obaleniu obowiązującej przed wojną monarchii, wprowadzeniu republiki, a także o uchwaleniu nowej konstytucji (opartej niemal całkowicie na podobnych ustawach zasadniczych obowiązujących w Jugosławii oraz Związku Sowieckim). Podobnie w sferze gospodarczej błyskawicznie przystąpił on do zaprowadzania nowych porządków, rozpoczynając kolektywizację wsi, a także szereg typowych dla państw bloku wschodniego projektów rozbudowy przemysłu ciężkiego oraz elektryfikacji kraju.