Podbój

Rewolucja

Finansowany przez niemiecki Sztab Generalny przewrót, jaki miał miejsce 7 listopada (25 października według obowiązującego wówczas w Rosji kalendarza juliańskiego) 1917 r. otworzył drogę do praktycznej realizacji utopijnych założeń ideologii stworzonej przez niemieckich filozofów. Bolszewicy, pomimo deklarowania postępowo-reformatorskiego programu, nie pozostawiali złudzeń, jakimi środkami planowali zaprowadzić w kraju ustrój komunistyczny. Kiedy okazało się, że w wyborach do Zgromadzenia Ustawodawczego przeobrażonej rewolucją Rosji uzyskali zaledwie 25% głosów, Zgromadzenie zostało rozpędzone przez żołnierzy powołanej przez nich Czerwonej Gwardii, a manifestacje w jego obronie krwawo stłumione. Zdobytą przewrotem władzę w praktyce realizowała tzw. Rada Komisarzy Ludowych, pełniąca rolę Tymczasowego Rządu Robotników i Chłopów. Pozostałe organy władzy, jak np. Wszechrosyjski Centralny Komitet Wykonawczy (jako namiastka parlamentu) pełniły raczej funkcje fasadowe, pozbawione realnego wpływu na kształt wprowadzanego ustroju. Ten zaś Rada Komisarzy ustalała dekretami, z których jednym z pierwszych było ponowne wprowadzenie w kraju cenzury.

Nad praktyczną realizacją dekretowanych rewolucyjnych reform czuwać miała specjalnie w tym celu powołana komisja, jaką była Wszechrosyjska Komisja Nadzwyczajna przy Radzie Komisarzy Ludowych do Walki z Kontrrewolucją i Sabotażem (późniejsza Wszechrosyjska Nadzwyczajna Komisja do Walki z Kontrrewolucją, Sabotażem i Nadużyciami Władzy – osławiona WCzK, tzw. Czeka). Jej podstawowym zadaniem było zaprowadzenie w kraju rewolucyjnego terroru, który miał uniemożliwić obalenie nowej ludowej władzy i należycie ją utrwalić. Ofiarami Czeka padały przede wszystkim niebezpieczne „elementy kontrrewolucyjne”, mogące kwestionować nowe porządki – urzędnicy starego reżimu, oficerowie dawnej armii carskiej, właściciele ziemscy, duchowni, przemysłowcy, arystokracja. Słowem wszyscy właściciele środków produkcji oraz wyzyskiwacze owoców pracy proletariatu wedle definicji Marksa. Terrorem zaprowadzano również nowe porządki gospodarcze, w tym szczególnie opłakany w skutkach tzw. komunizm wojenny. Była to próba wprowadzenia w życie teoretycznych założeń ekonomicznych zawartych w myślach Marska i Engelsa – monopolizację środków produkcji poprzez faktyczną likwidację sektora prywatnego w gospodarce, powszechny obowiązek pracy, zniszczenie wartości pieniądza poprzez sztuczną hiperinflację, próbę wprowadzenia centralnego systemu dystrybucji i reglamentacji oraz stworzenie scentralizowanego planowania niemal wszelkiej aktywności ekonomicznej. Gorzkim owocem tych utopijnych teorii było gwałtowane załamanie się gospodarki kraju i jego anarchizacja.

Rok 1848
Rok 1867
Rok 1903
Rok 1905
Lata 1914-1918
02.1917
04.1917
Rok 1918
Lata 1918-1919
01.1919
2-6.03.1919
23.03.1919
Lata 1919-1920
Lata 1919-1921
Rok 1921
Rok 1922
01.1924
Rok 1926
Rok 1929
Lata 1934-1938
Lata 1936-1939
Rok 1937
Rok 1939
Lata 1940-1941
Rok 1940
Rok 1941
Rok 1943
Rok 1943 i rok 1945
02-03.1944
05.1944
05-08.1945
Lata 1945-1948
Rok 1947
Lata 1948-1949
09.1949
08.1949
10.1949
Lata 1950-1953
Rok 1953
Rok 1955
02.1956
06.1956
10-11.1956
10.1957
11.1957
Rok 1958
Rok 1959
Rok 1961
Rok 1962
Rok 1964
Rok 1966
01-08.1968
09.1968
01.1970
Rok 1973
04.1975
Rok 1978
Lata 1979-1989
Lata 1980-1981
Rok 1985
06.1989
04.1989
wiek XXI
"Manifest komunistyczny"
"Kapitał"
Bolszewicy
Rewolucja 1905 roku w Rosji
I wojna światowa
Rewolucja lutowa w Rosji
Lenin w Piotrogrodzie
Armia Czerwona
Rewolucja w Niemczech
Dekozakizcja
Powstanie Kominternu
Węgierska Republika Rad
Czerwony terror
Wojna polsko-bolszewicka
Powstania chłopskie i NEP
Powstaje ZSRS
Śmierć Lenina, Stalin u władzy
Podstawy marksizmu kulturowego
Kolektywizacja rolnictwa w ZSRS
Stalinowska wielka czystka
Wojna domowa w Hiszpanii
Operacja Polska
Pakt Ribbentrop-Mołotow
Represje wobec Polaków
Aneksja państw bałtyckich
Hitler atakuje ZSRS
Sprawa katyńska
Konferencje Wielkiej Trójki
Kaukaz
Tatarzy krymscy
Klęska III Rzeszy i Japonii.
Stalinizm w Europie Śr.-Wsch.
Doktryna Trumana
Blokada Berlina Zachodniego
Dwa państwa niemieckie i NATO
Powrót tzw. szkoły frankfurckiej
Chiny państwem komunistycznym
Wojna koreańska
Śmierć Stalina
Układ Warszawski
XX Zjazd KPZR
Poznański Czerwiec
Powstanie Węgierskie
Sputnik
Zaczyna się wojna wietnamska
Początek reform "Wielki Skok"
Rewolucja na Kubie
Drugi kryzys berliński
Kryzys kubański
Chruszczow odsunięty od władzy
Rewolucja kulturalna w ChRL
Praska wiosna
Doktryna Breżniewa
Robotniczy bunt w Polsce
,,Archipelag GUŁag”
Kambodża
Polak Karol Wojtyła papieżem
Wojna w Afganistanie
Polska Solidarność
Gorbaczow u władzy
Wybory w Polsce
Masakra na placu Tiananmen w Pekinie
W XXI wieku