Podbój

Rewolucja

Finansowany przez niemiecki Sztab Generalny przewrót, jaki miał miejsce 7 listopada (25 października według obowiązującego wówczas w Rosji kalendarza juliańskiego) 1917 r. otworzył drogę do praktycznej realizacji utopijnych założeń ideologii stworzonej przez niemieckich filozofów. Bolszewicy, pomimo deklarowania postępowo-reformatorskiego programu, nie pozostawiali złudzeń, jakimi środkami planowali zaprowadzić w kraju ustrój komunistyczny. Kiedy okazało się, że w wyborach do Zgromadzenia Ustawodawczego przeobrażonej rewolucją Rosji uzyskali zaledwie 25% głosów, Zgromadzenie zostało rozpędzone przez żołnierzy powołanej przez nich Czerwonej Gwardii, a manifestacje w jego obronie krwawo stłumione. Zdobytą przewrotem władzę w praktyce realizowała tzw. Rada Komisarzy Ludowych, pełniąca rolę Tymczasowego Rządu Robotników i Chłopów. Pozostałe organy władzy, jak np. Wszechrosyjski Centralny Komitet Wykonawczy (jako namiastka parlamentu) pełniły raczej funkcje fasadowe, pozbawione realnego wpływu na kształt wprowadzanego ustroju. Ten zaś Rada Komisarzy ustalała dekretami, z których jednym z pierwszych było ponowne wprowadzenie w kraju cenzury.

Nad praktyczną realizacją dekretowanych rewolucyjnych reform czuwać miała specjalnie w tym celu powołana komisja, jaką była Wszechrosyjska Komisja Nadzwyczajna przy Radzie Komisarzy Ludowych do Walki z Kontrrewolucją i Sabotażem (późniejsza Wszechrosyjska Nadzwyczajna Komisja do Walki z Kontrrewolucją, Sabotażem i Nadużyciami Władzy – osławiona WCzK, tzw. Czeka). Jej podstawowym zadaniem było zaprowadzenie w kraju rewolucyjnego terroru, który miał uniemożliwić obalenie nowej ludowej władzy i należycie ją utrwalić. Ofiarami Czeka padały przede wszystkim niebezpieczne „elementy kontrrewolucyjne”, mogące kwestionować nowe porządki – urzędnicy starego reżimu, oficerowie dawnej armii carskiej, właściciele ziemscy, duchowni, przemysłowcy, arystokracja. Słowem wszyscy właściciele środków produkcji oraz wyzyskiwacze owoców pracy proletariatu wedle definicji Marksa. Terrorem zaprowadzano również nowe porządki gospodarcze, w tym szczególnie opłakany w skutkach tzw. komunizm wojenny. Była to próba wprowadzenia w życie teoretycznych założeń ekonomicznych zawartych w myślach Marska i Engelsa – monopolizację środków produkcji poprzez faktyczną likwidację sektora prywatnego w gospodarce, powszechny obowiązek pracy, zniszczenie wartości pieniądza poprzez sztuczną hiperinflację, próbę wprowadzenia centralnego systemu dystrybucji i reglamentacji oraz stworzenie scentralizowanego planowania niemal wszelkiej aktywności ekonomicznej. Gorzkim owocem tych utopijnych teorii było gwałtowane załamanie się gospodarki kraju i jego anarchizacja.

Stopklatki z filmu o sygn.. IPN BU PF 2361/178

Stopklatki z filmu o sygn.. IPN BU PF 2361/178

Stopklatki z filmu o sygn.. IPN BU PF 2361/178

Stopklatki z filmu o sygn.. IPN BU PF 2361/178

Stopklatki z filmu o sygn.. IPN BU PF 2361/178

Stopklatki z filmu o sygn.. IPN BU PF 2361/178

Rok 1848
"Manifest komunistyczny"
Rok 1867
"Kapitał"
Rok 1903
Bolszewicy
Rok 1905
Rewolucja 1905 roku w Rosji
Lata 1914-1918
I wojna światowa
02.1917
Rewolucja lutowa w Rosji
04.1917
Lenin w Piotrogrodzie
Rok 1918
Armia Czerwona
Lata 1918-1919
Rewolucja w Niemczech
01.1919
Dekozakizcja
2-6.03.1919
Powstanie Kominternu
23.03.1919
Węgierska Republika Rad
Lata 1919-1920
Czerwony terror
Lata 1919-1921
Wojna polsko-bolszewicka
Rok 1921
Powstania chłopskie i NEP
Rok 1922
Powstaje ZSRS
01.1924
Śmierć Lenina, Stalin u władzy
Rok 1926
Podstawy marksizmu kulturowego
Rok 1929
Kolektywizacja rolnictwa w ZSRS
Lata 1934-1938
Stalinowska wielka czystka
Lata 1936-1939
Wojna domowa w Hiszpanii
Rok 1937
Operacja Polska
Rok 1939
Pakt Ribbentrop-Mołotow
Lata 1940-1941
Represje wobec Polaków
Rok 1940
Aneksja państw bałtyckich
Rok 1941
Hitler atakuje ZSRS
Rok 1943
Sprawa katyńska
Rok 1943 i rok 1945
Konferencje Wielkiej Trójki
02-03.1944
Kaukaz
05.1944
Tatarzy krymscy
05-08.1945
Klęska III Rzeszy i Japonii.
Lata 1945-1948
Stalinizm w Europie Śr.-Wsch.
Rok 1947
Doktryna Trumana
Lata 1948-1949
Blokada Berlina Zachodniego
09.1949
Dwa państwa niemieckie i NATO
08.1949
Powrót tzw. szkoły frankfurckiej
10.1949
Chiny państwem komunistycznym
Lata 1950-1953
Wojna koreańska
Rok 1953
Śmierć Stalina
Rok 1955
Układ Warszawski
02.1956
XX Zjazd KPZR
06.1956
Poznański Czerwiec
10-11.1956
Powstanie Węgierskie
10.1957
Sputnik
11.1957
Zaczyna się wojna wietnamska
Rok 1958
Początek reform "Wielki Skok"
Rok 1959
Rewolucja na Kubie
Rok 1961
Drugi kryzys berliński
Rok 1962
Kryzys kubański
Rok 1964
Chruszczow odsunięty od władzy
Rok 1966
Rewolucja kulturalna w ChRL
01-08.1968
Praska wiosna
09.1968
Doktryna Breżniewa
01.1970
Robotniczy bunt w Polsce
Rok 1973
,,Archipelag GUŁag”
04.1975
Kambodża
Rok 1978
Polak Karol Wojtyła papieżem
Lata 1979-1989
Wojna w Afganistanie
Lata 1980-1981
Polska Solidarność
Rok 1985
Gorbaczow u władzy
06.1989
Wybory w Polsce
04.1989
Masakra na placu Tiananmen w Pekinie
wiek XXI
W XXI wieku