Geneza

Burzliwy wiek XIX

Okoliczności, w jakich kształtowała się myśl polityczna Marksa i Engelsa, były ściśle powiązane ze źródłami i ewolucją myśli socjalistycznej, która to próbowała znaleźć odpowiedź m.in. na narastające konflikty społeczne. Wiek XIX obfitował w żywiołowe i z czasem coraz lepiej zorganizowane protesty proletariatu (przeważnie słabo lub w ogóle niewykształconej klasy pracującej) przeciwko klasie posiadającej. Do tej drugiej zaliczali się przede wszystkim główni beneficjenci ustroju kapitalistycznego, a więc drobnomieszczańska burżuazja czy arystokracja. Wśród prób zamanifestowania swojego niezadowolenia (czy wręcz ujawnienia dążeń do zniszczenia obowiązujących stosunków społecznych w ówczesnej Europie) można wymienić powstania tkaczy lyońskich (1831 r.), wystąpienia robotników paryskich (1832 r.), powstania tkaczy śląskich (1844 r.) czy też działalność ruchu angielskich czartystów (l. 1830-1840), a nade wszystko falę rewolucji o wydźwięku narodowościowym i socjalnym, która przeszła do historii pod nazwą Wiosny Ludów (l. 1848-1849).

Karol Marks już w 1844 roku w swoich „Manuskryptach ekonomiczno-filozoficzne” postawił tezę, iż likwidacja nierówności społecznych możliwa jest tylko za sprawą powrotu do nowoczesnej formy komunizmu pierwotnego, w którym nie istniała własność prywatna. Inspirował się przy tym ewolucjonistyczną antropologią kulturową, poglądami na własność francuskich anarchistów oraz zrywającą z pokojowymi sposobami wprowadzenia komunizmu doktryną Louisa Blanqui’ego. Choć „Manuskrypty…” trafiły do szuflady na ponad sto lat, to ich echo przebrzmiewa we wszystkich późniejszych pracach Marksa, zwłaszcza w wydanym cztery lata później w Londynie „Manifeście komunistycznym”.

Rok 1848
Rok 1867
Rok 1903
Rok 1905
Lata 1914-1918
02.1917
04.1917
Rok 1918
Lata 1918-1919
01.1919
2-6.03.1919
23.03.1919
Lata 1919-1920
Lata 1919-1921
Rok 1921
Rok 1922
01.1924
Rok 1926
Rok 1929
Lata 1934-1938
Lata 1936-1939
Rok 1937
Rok 1939
Lata 1940-1941
Rok 1940
Rok 1941
Rok 1943
Rok 1943 i rok 1945
02-03.1944
05.1944
05-08.1945
Lata 1945-1948
Rok 1947
Lata 1948-1949
09.1949
08.1949
10.1949
Lata 1950-1953
Rok 1953
Rok 1955
02.1956
06.1956
10-11.1956
10.1957
11.1957
Rok 1958
Rok 1959
Rok 1961
Rok 1962
Rok 1964
Rok 1966
01-08.1968
09.1968
01.1970
Rok 1973
04.1975
Rok 1978
Lata 1979-1989
Lata 1980-1981
Rok 1985
06.1989
04.1989
wiek XXI
"Manifest komunistyczny"
"Kapitał"
Bolszewicy
Rewolucja 1905 roku w Rosji
I wojna światowa
Rewolucja lutowa w Rosji
Lenin w Piotrogrodzie
Armia Czerwona
Rewolucja w Niemczech
Dekozakizcja
Powstanie Kominternu
Węgierska Republika Rad
Czerwony terror
Wojna polsko-bolszewicka
Powstania chłopskie i NEP
Powstaje ZSRS
Śmierć Lenina, Stalin u władzy
Podstawy marksizmu kulturowego
Kolektywizacja rolnictwa w ZSRS
Stalinowska wielka czystka
Wojna domowa w Hiszpanii
Operacja Polska
Pakt Ribbentrop-Mołotow
Represje wobec Polaków
Aneksja państw bałtyckich
Hitler atakuje ZSRS
Sprawa katyńska
Konferencje Wielkiej Trójki
Kaukaz
Tatarzy krymscy
Klęska III Rzeszy i Japonii.
Stalinizm w Europie Śr.-Wsch.
Doktryna Trumana
Blokada Berlina Zachodniego
Dwa państwa niemieckie i NATO
Powrót tzw. szkoły frankfurckiej
Chiny państwem komunistycznym
Wojna koreańska
Śmierć Stalina
Układ Warszawski
XX Zjazd KPZR
Poznański Czerwiec
Powstanie Węgierskie
Sputnik
Zaczyna się wojna wietnamska
Początek reform "Wielki Skok"
Rewolucja na Kubie
Drugi kryzys berliński
Kryzys kubański
Chruszczow odsunięty od władzy
Rewolucja kulturalna w ChRL
Praska wiosna
Doktryna Breżniewa
Robotniczy bunt w Polsce
,,Archipelag GUŁag”
Kambodża
Polak Karol Wojtyła papieżem
Wojna w Afganistanie
Polska Solidarność
Gorbaczow u władzy
Wybory w Polsce
Masakra na placu Tiananmen w Pekinie
W XXI wieku