Geneza

Awangarda nowego porządku

W „Manifeście komunistycznym” Marks i Engels jako źródło konfliktów społecznych wskazywali podział na klasy - wyzyskujących posiadaczy oraz wyzyskiwanych pracujących. Stawiali jednocześnie tezę, że walka pomiędzy nimi jest nieprzerwana i permanentna, a może ją zakończyć jedynie „rewolucyjna przebudowa społeczeństwa jako całości albo wspólna zagłada”. Siłą zdolną wprowadzać w życie rewolucyjne przeobrażenia był według Marksa i Engelsa proletariat, ponieważ tylko on miał w niej faktyczny interes. Przeszkodami, które utrudniały proletariuszom zrozumienie swojej dziejowej misji, miały być przede wszystkim religia i nacjonalizm. Komuniści z kolei mieli być jedyną świadomą i postępową częścią partii robotniczych we wszystkich krajach, swoistą awangardą nowego porządku społecznego. I to właśnie im przysługiwała kierownicza rola w zadaniach ukształtowania proletariatu w klasę, obalenia panowania burżuazji, a w końcu zdobycia politycznej władzy.

W 1859 r. ukazało się dzieło Karola Darwina „O pochodzeniu gatunków”. Utwierdziło ono Marksa o dziejowej konieczności likwidacji „odpadków”. Sam stwierdził, że Darwin dał „naukowe podstawy potwierdzające historyczną konieczność walki klasowej i uzasadnił konieczność pozbycia się jednostek nie nadążających za ideałami rewolucji”.


Swoistym ukoronowaniem myśli politycznej Marksa i Engelsa stał się, wydany w 1867 r., pierwszy tom monumentalnego „Kapitału”, w którym znalazła się przede wszystkim analiza i krytyka społeczeństwa kapitalistycznego.


Wnikliwa lektura licznych publikacji Marksa i Engelsa może uprawniać do twierdzenia, że byli to pierwsi w dziejach filozofowie, którzy dopuszczali, a nawet w pewien sposób uzasadniali to, co w XX wieku określono mianem ludobójstwa, jako środek prowadzący do wcielenia w życie swoich idei.

Rok 1848
Rok 1867
Rok 1903
Rok 1905
Lata 1914-1918
02.1917
04.1917
Rok 1918
Lata 1918-1919
01.1919
2-6.03.1919
23.03.1919
Lata 1919-1920
Lata 1919-1921
Rok 1921
Rok 1922
01.1924
Rok 1926
Rok 1929
Lata 1934-1938
Lata 1936-1939
Rok 1937
Rok 1939
Lata 1940-1941
Rok 1940
Rok 1941
Rok 1943
Rok 1943 i rok 1945
02-03.1944
05.1944
05-08.1945
Lata 1945-1948
Rok 1947
Lata 1948-1949
09.1949
08.1949
10.1949
Lata 1950-1953
Rok 1953
Rok 1955
02.1956
06.1956
10-11.1956
10.1957
11.1957
Rok 1958
Rok 1959
Rok 1961
Rok 1962
Rok 1964
Rok 1966
01-08.1968
09.1968
01.1970
Rok 1973
04.1975
Rok 1978
Lata 1979-1989
Lata 1980-1981
Rok 1985
06.1989
04.1989
wiek XXI
"Manifest komunistyczny"
"Kapitał"
Bolszewicy
Rewolucja 1905 roku w Rosji
I wojna światowa
Rewolucja lutowa w Rosji
Lenin w Piotrogrodzie
Armia Czerwona
Rewolucja w Niemczech
Dekozakizcja
Powstanie Kominternu
Węgierska Republika Rad
Czerwony terror
Wojna polsko-bolszewicka
Powstania chłopskie i NEP
Powstaje ZSRS
Śmierć Lenina, Stalin u władzy
Podstawy marksizmu kulturowego
Kolektywizacja rolnictwa w ZSRS
Stalinowska wielka czystka
Wojna domowa w Hiszpanii
Operacja Polska
Pakt Ribbentrop-Mołotow
Represje wobec Polaków
Aneksja państw bałtyckich
Hitler atakuje ZSRS
Sprawa katyńska
Konferencje Wielkiej Trójki
Kaukaz
Tatarzy krymscy
Klęska III Rzeszy i Japonii.
Stalinizm w Europie Śr.-Wsch.
Doktryna Trumana
Blokada Berlina Zachodniego
Dwa państwa niemieckie i NATO
Powrót tzw. szkoły frankfurckiej
Chiny państwem komunistycznym
Wojna koreańska
Śmierć Stalina
Układ Warszawski
XX Zjazd KPZR
Poznański Czerwiec
Powstanie Węgierskie
Sputnik
Zaczyna się wojna wietnamska
Początek reform "Wielki Skok"
Rewolucja na Kubie
Drugi kryzys berliński
Kryzys kubański
Chruszczow odsunięty od władzy
Rewolucja kulturalna w ChRL
Praska wiosna
Doktryna Breżniewa
Robotniczy bunt w Polsce
,,Archipelag GUŁag”
Kambodża
Polak Karol Wojtyła papieżem
Wojna w Afganistanie
Polska Solidarność
Gorbaczow u władzy
Wybory w Polsce
Masakra na placu Tiananmen w Pekinie
W XXI wieku