Ateizm Państwowy

Informacje o prześladowaniach Kościoła w Polsce

Informacje o prześladowaniach Kościoła w Polsce, które po wojnie docierały do Londynu


W raportach, które tuż po wojnie docierały z kraju do II Korpusu Andersa co jakiś czas pojawiały się informacje o prześladowaniu Kościoła przez sowietów. Już 2 czerwca 1945 r. do Sztabu Naczelnego Wodza w Londynie trafiła następująca informacja ,, Na całym terenie Małopolski prześladowania kleru grecko-katolickiego. Aresztowano metropolitę i wszystkich biskupów. Kleryków wzięto do wojska. Poważne przygotowania do zniesienia Unii i wprowadzenia prawosławia” (Instytut Sikorskiego A.9.E t. 37).

W kolejnym raporcie o sytuacji w Polsce sporządzonym w 1946 r., w rozdziale XIV zostaje poruszona kwestia stosunku rządu komunistycznego do Kościoła w Polsce. Omówiona została ogólna strategia stosowana przez sowietów w okupowanych krajach: ,,W swej praktyce dotychczasowej komunizm wytworzył sobie metodę postępowania w stosunku do Kościoła na nowo zajmowanych terytoriach. W pierwszej chwili po zajęciu jakiegoś terenu, władze sowieckie nie ruszają organizacji Kościoła. Dopiero gdy administracja jakiegoś terenu zostanie uchwycona mocno w kluczowych punktach, następują brutalne uderzenia w religię, dążące przez niszczenie hierarchii, aresztowanie i wywożenie księży, konfiskowanie względnie okładanie rujnującymi podatkami kościołów i przez rozwiązywanie wszelkich stowarzyszeń religijnych – do zupełnego wyniszczenia życia religijnego. Równocześnie wszczynana jest na wielką skalę propaganda bezbożnictwa” (Instytut Sikorskiego A.9.E. t. 38).

Następnie w tym samym raporcie podane zostały informacje ,,We wrześniu 1946 r. stan jest taki, że katolicyzm na wschodnich ziemiach Polski przestał istnieć w postaci zorganizowanej, na zachodniej części walka jest w całej pełni. Na ziemiach wschodnich Polski istniało jedenaście diecezji (drugie tyle na sąsiednich ,,ziemiach wcielonych”) trzech katolickich obrządków: rzymsko-katolickiego, greko-katolickiego i ormiańsko-katolickiego z ponad 6 milionami wiernych. Wszystkie te diecezje łącznie z ponad 3 000 parafij, klasztory, seminaria duchowne, biblioteki, instytucje charytatywne, zrzeszenia religijne sięgające swym stanem średniowiecza zostały zniszczone. Siedemnastu biskupów zostało aresztowanych, wielu z nich zginęło bez śladu, kilku dotąd pozostaje w więzieniach, a tylko kilku wypuszczono na wolność. Aresztowano i wywieziono do obozów koncentracyjnych w głąb Rosji ponad 4000 księży, z których duża część została rozstrzelana. Budynki kościelne zostały zamienione na koszary, spichlerze lub kina”.

Dalej pojawia się informacja o prześladowaniach biskupa Grzegorza Łakoty, który w 2001 roku został beatyfikowany. Biskup został aresztowany 27 czerwca 1946 roku i skazany na 10 łagrów. 12 listopada 1950 roku zmarł w obozie koncentracyjnym. W Instytucie Sikorskiego zachowała się następująca informacja: ,,Dla uwypuklenia warto zacytować wiadomość o losie dwóch greko-katolickich biskupów z Przemyśla, miasta, leżącego dziś przy tzw. Linii Curzona: Greko-katolicki biskup przemyski ks. Józefat Kocyłowski wraz ze swym sufraganem ks. biskupem Grzegorzem Łakotą oraz jednym z kanoników kapituły, został w dniu 26 czerwca siłą wywieziony na terytorium sowieckie. Po otoczeniu przez wojsko dzielnicy Przemyśla gdzie znajduje się unicka katedra i pałac biskupów, agenci policji politycznej zażądali od sędziwego biskupa by się przygotował do wyjazdu poza linię Curzona. Gdy biskup odmówił opuszczenia swej diecezji, pobito go i wraz z towarzyszami wpakowano na samochód ciężarowy, który udał się w kierunku wschodnim. Również aresztowano wszystkich innych świeckich i zakonnych księży unickich, których również wywieziono poza linię Curzona”. W tym samym raporcie znajdujemy krótką wzmiankę o otwartym ataku jaki ,,przypuszczono na hierarchię i kler polski z okazji sprowokowanych zajść w Kielcach, oskarżając katolików polskich, że nie potępiają antysemityzmu” (Instytut Sikorskiego A.9.E. t. 38).

Informacje na temat sytuacji Kościoła w Polsce znajdują się również w archiwach Studium Polski Podziemnej. Obszerne raporty na ten temat wysyłali kurierzy organizacji Wolność i Niezawisłość, wiele z nich docierało do Londynu na zaszyfrowanych bibułkach. Autorzy raportu z uznaniem wypowiadają się o polskich księżach: ,,Postawa duchowieństwa w duchu patriotycznym jest zdecydowanie aktywna, budująca. Kler stoi na stanowisku niedopuszczania do społeczeństwa wpływów komunistycznych (…) Na kazaniach w ostrych słowach potępiają komunizm i obecne dążenia rządu. Ważnym punktem tej akcji było ogłoszenie orędzia episkopatu polskiego przeciw ślubom cywilnym. Ostatnio zdarzają się wypadki represji wobec księży. Propaganda komunistyczna nie uderza jeszcze dotychczas w religię. Coraz częściej występują ataki w radzie i prasie, celem poderwania autorytetu głowie Kościoła i duchowieństwu”.

Niepokój wywołała natomiast sytuacja Kościoła na Śląsku: ,,Głęboką troskę budzi stanowisko duchowieństwa na Śląsku. Kapłani ze Wschodu, element najbardziej patriotyczny nie są przyjmowani. Musi na to wyrazić zgodę proboszcz niemiecki. Duszpasterstwo sprawują księża niemieccy nawet znani ze swych teorii antypolskich. Wywołuje to duże niezadowolenie szczególnie wśród repatriantów. Plebanie są często ostoją organizacji niemieckich. Księża miejscowi repolonizowani unikają w kazaniach jakiejkolwiek wzmianki o Polsce, nie chcą śpiewać hymnu ,,Boże coś Polskę”. Są nawet wypadki propagandy za obcym reżimem.

Autorzy raportu zauważają, że celem jest zastąpienie ,,wiary w Boga przez programowe bezbożnictwo” . Jednocześnie komuniści dostrzegają, że nie można atakować Kościoła wprost, ale należy ,,podstępnie wdzierać się do wszelkich organizacji, wypaczać ich ideę oraz rozsadzać od wewnątrz”. Stąd religia katolicka ma być atakowana poprzez promowanie haseł fałszywej tolerancji religijnej. ,,Właściwy atak na religię jeszcze się nie rozpoczął. Jakie są rzeczywiste zamiary komunistów, charakteryzuje wypowiedź tajna jednego z czołowych działaczy: Nie zdradzam żadnej tajemnicy, gdy powiem, że zniszczenie religii, a zwłaszcza katolicyzmu i Watykanu jest jednym z naszych celów. Chociaż fakt to powszechnie znany, że Polska jest katolicka, a ludność do wiary przywiązana. Stąd nie można przypuścić ataku frontalnego, a zacząć należy z daleka”.

Dowództwo organizacji WiN doszło do następujących wniosków: ,,Religia katolicka jest jedną z najważniejszych barier na drodze komunizmu. Polska jest krajem wybitnie katolickim, dlatego też ostatnie posunięcia PPR, jak zerwanie konkordatu, wprowadzenie ustawy o prawie małżeńskim, atakowanie niedomagań duchowieństwa nie należy traktować jako istotny cel lecz jako wstęp do właściwej walki z religią” (Studium Polski Podziemnej, Kol. 19, Wolność i Niezawisłość).

Rok 1848
Rok 1867
Rok 1903
Rok 1905
Lata 1914-1918
02.1917
04.1917
Rok 1918
Lata 1918-1919
01.1919
2-6.03.1919
23.03.1919
Lata 1919-1920
Lata 1919-1921
Rok 1921
Rok 1922
01.1924
Rok 1926
Rok 1929
Lata 1934-1938
Lata 1936-1939
Rok 1937
Rok 1939
Lata 1940-1941
Rok 1940
Rok 1941
Rok 1943
Rok 1943 i rok 1945
02-03.1944
05.1944
05-08.1945
Lata 1945-1948
Rok 1947
Lata 1948-1949
09.1949
08.1949
10.1949
Lata 1950-1953
Rok 1953
Rok 1955
02.1956
06.1956
10-11.1956
10.1957
11.1957
Rok 1958
Rok 1959
Rok 1961
Rok 1962
Rok 1964
Rok 1966
01-08.1968
09.1968
01.1970
Rok 1973
04.1975
Rok 1978
Lata 1979-1989
Lata 1980-1981
Rok 1985
06.1989
04.1989
wiek XXI
"Manifest komunistyczny"
"Kapitał"
Bolszewicy
Rewolucja 1905 roku w Rosji
I wojna światowa
Rewolucja lutowa w Rosji
Lenin w Piotrogrodzie
Armia Czerwona
Rewolucja w Niemczech
Dekozakizcja
Powstanie Kominternu
Węgierska Republika Rad
Czerwony terror
Wojna polsko-bolszewicka
Powstania chłopskie i NEP
Powstaje ZSRS
Śmierć Lenina, Stalin u władzy
Podstawy marksizmu kulturowego
Kolektywizacja rolnictwa w ZSRS
Stalinowska wielka czystka
Wojna domowa w Hiszpanii
Operacja Polska
Pakt Ribbentrop-Mołotow
Represje wobec Polaków
Aneksja państw bałtyckich
Hitler atakuje ZSRS
Sprawa katyńska
Konferencje Wielkiej Trójki
Kaukaz
Tatarzy krymscy
Klęska III Rzeszy i Japonii.
Stalinizm w Europie Śr.-Wsch.
Doktryna Trumana
Blokada Berlina Zachodniego
Dwa państwa niemieckie i NATO
Powrót tzw. szkoły frankfurckiej
Chiny państwem komunistycznym
Wojna koreańska
Śmierć Stalina
Układ Warszawski
XX Zjazd KPZR
Poznański Czerwiec
Powstanie Węgierskie
Sputnik
Zaczyna się wojna wietnamska
Początek reform "Wielki Skok"
Rewolucja na Kubie
Drugi kryzys berliński
Kryzys kubański
Chruszczow odsunięty od władzy
Rewolucja kulturalna w ChRL
Praska wiosna
Doktryna Breżniewa
Robotniczy bunt w Polsce
,,Archipelag GUŁag”
Kambodża
Polak Karol Wojtyła papieżem
Wojna w Afganistanie
Polska Solidarność
Gorbaczow u władzy
Wybory w Polsce
Masakra na placu Tiananmen w Pekinie
W XXI wieku